VOR is een erkende anbi stichting

ANBI-logo1-300x238De VOR is een door de belastingdienst erkende anbi stichting. Fiscaal nummer 61.76.963. Bankrekeningnummer NL RABO 0399412778 t.n.v. St. Vervoer voor ouderen Noordenveld.
Dit betekent dat u een gift aan de VOR voor de belasting kunt aftrekken.

1.Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan.

(zie bijlage 1)

2. Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

De stichting heeft een beperkt vermogen dat op een (termijn)spaarrekening staat. Het wordt gebruikt  ter dekking van de evt. exploitatietekorten en voor de aanschaf van nieuwe bussen.

3. Namen en functies van de bestuurders

 Per 13 januari 2024 bestaat het bestuur uit de volgende personen.

De hr. O.L Keizer (voorzitter)

De hr. T. Vegter (secretaris)

De hr. H. Blaauw (penningmeester)

De hr. J. Boelman (vicevoorzitter en voorzitter pr-commissie)

De hr. A.L.H. Jansen (voorzitter coördinatoren commissie)

 4.Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen.

5. Verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2023 zijn er 10086 personen vervoerd, waaronder 263 mensen met een rolstoel.

Het vervoer van passagiers is redelijk gelijk gebleven met de aantallen in 2022, terwijl het aantal afgelegde km’s is toegenomen.

De sterkste toename vond plaats bij de dagopvang, zo vervoeren wij nu weer mensen naar en van de dagopvang in Roden, Peize en Norg.

De aanvragen voor enkele ritten, zoals boodschappen doen, familiebezoek, e.d. blijft nog sterk achter.

Wij zijn ook weer begonnen met het op kleine schaal organiseren van koffie ritten.

Zie verder de bijlage 2, het financieel jaarverslag onder punt 6.

6. Financieel jaarverslag 2023.

(zie bijlage 2)

7. Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Betreft Nieuw beleid het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Aannamebeleid Vrijwilligers Stichting vervoer voor ouderen gemeente Noordenveld.

Gedragsregels en huisregels vrijwilligers